Pelin yksityiskohdat

Todellisuudessa energiayhteiskunta on paljon monimutkaisempi kuin tässä pelissä voidaan näyttää. Peliä on yksinkertaistettu määrittelemällä tietyt olosuhteet maille. Tässä kerrotaan, mitä mekanismeja on valittu että saavutetaan tasapaino peli-ilon ja todenmukaisen energiayhteiskunnan mielikuvan välillä.

Maat

Pelin maailma koostuu kuudesta maasta. Maat ovat kuvitteellisia, mutta perustuvat kuuteen todelliseen maahan. Maan esikuvan voi päätellä rakennuksista ja luonnosta. Olemme yrittäneet luoda tasapainon eri maiden asukasluvun, luonnonvarojen ja energiantuotantomahdollisuuksien välille saadaksemme eroavaisuuksia eri maiden ja eri pelaajien välille luomaan keskustelua.

Esikuvina käytetyt maat ovat Ruotsi, Suomi, Norja, Tanska, Puola ja Intia. Tunnemme näiden maiden energiantuotantoon liittyvät edellytykset.

Energian tarve

Energian tarve on laskettu asukaslukuun perustuvan keskikulutuksen mukaisesti kullakin ajanjaksolla.

Luku on noin 10 000 kWh vuodessa (luku on korkea Intian tyyppiselle maalle, mutta matala esim. Ruotsille). Energian tarve asukasta kohti on vähän suurempi pelin alussa ja vähenee pelin loppua kohti. Tämä johtuu siitä, että energiantuotanto ja kulutus tehostuu ajan kuluessa. Energian tarve maissa kasvaa koko ajan.

Jokainen voimalaitos, jonka pelaaja "rakentaa", kasvattaa maan energian määrää. Jokaiselle energiantuotantomuodolle on laskettu kapasiteettiluku todellisen vastaavan laitoksen kapasiteetista. Tämä kapasiteettiluku kerrotaan keskimääräisellä käyttömäärällä (tuntia vuodessa). Näin saadaan kunkin energiamuodon vuosittainen tuotettu energiamäärä.

Esimerkiksi vesivoimalan keskimääräinen kapasiteetti on 200 MW. Se kerrottuna 8760 tunnilla, käyttöasteen ollessa 80 % tuottaa energiaa 1,4 TWh vuodessa.

Budjetti

Voimalaitosten tuotantokustannukset on laskettu vuoden 2013 kustannusten mukaisesti. Aurinko- ja aaltovoiman kohdalta kustannukset on arvioitu, koska tuotanto on vielä kovin pientä tai koeluontoista ja oikeita lukuja ei ole saatavilla.

Toinen hintaan vaikuttava seikka on maan energiantuotantoedellytykset. Jos maassa on paljon metsää, on bioenergiaa käyttävä voimalaitos edullinen. Jos maassa on paljon hiiltä, on hiilivoimala edullinen jne.

Jokaisella maalla on oma budjetti jokaiselle aikakaudelle. Budjetti perustuu maan silloiseen energian tarpeeseen. Budjetti muodostuu, kertomalla maan energian tarve kyseisen maan kaikkien mahdollisten energiantuotantomuotojen keskiarvohinnoilla.

Kestävän kehityksen pisteet (ympäristökuvaaja)

Eri energiantuotantomuotojen kestävän kehityksen pisteet muodostuvat kolmesta asiasta: paikallinen vaikutus ympäristöön, maailmanlaajuinen vaikutus ympäristöön ja se, onko energianlähde uusiutuva vai fossiilinen. Jokaiselle energiantuotantomuodolle on laskettu keskiarvo taulukolla 1-10. Mitä korkeampi on arvo, sitä vähemmän kestävän kehityksen mukaista tuotantomuoto on.

  • Aurinkovoima 0,7
  • Aaltovoima 1,0
  • Voimalaitos, joka käyttää biopolttoaineita 1,3
  • Tuulivoima 2,0
  • Vesivoima 2,3
  • Ydinvoima 3,7
  • Voimalaitos, joka käyttää fossiilisia polttoaineita 5,3.

Energiamarkkinat

Jokaisen pelikierroksen lopuksi päädytään energiamarkkinoille. Tämä kuvastaa sitä, että energiaa ei voida varastoida, joten se pitää käyttää, kun se on tuotettu. Samoin alijäämä tulee korvata muualta hankittavalla energialla. Energiamarkkinoilla kaikkien pelaajien tuotantomääriä verrataan toisiinsa. Jos jollain on toisen alijäämää vastaava ylijäämä, voivat pelaajat ostaa tai myydä energiaa naapurimaahan. Energiaa voi myydä ja ostaa vain sen verran, kun markkinoilla on vapaana.